ดิสครีตออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุลาวัลย์ มาชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อารีรัตน์ วุฒิเสน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ดิสครีตออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาดิสครีตและโครงสร้าง ประกอบด้วยเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนภาพเคลื่อนไหว เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคือ ภาษา PHP แบ่งกลุ่มผู้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ผู้เรียนจะต้องทำการลงทะเบียนเรียน ก่อนที่จะเรียนแต่ละบทจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการเรียนได้ ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขบทเรียนและข้อมูลอื่นๆ ได้

Objective of this thesis was to develop teaching media for Discrete and Structure subject which consist of content, pre test, post test and animations. The tool used in this thesis was PHP language. This program was available for 2 groups of users. Students had to register and do pre test before study each chapter and they could monitor progressive of their learning. Administrator could update content and any other data.