การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ Bulbophyllum affine

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุพันธ์ กงบังเกิด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้ Bulbophyllum affine อายุ 8 เดือน บนอาหารกึ่งแข็งดัดแปลงสูตรต่างๆ ที่เติมน้ำมะพร้าว 150 มล./ล น้ำต้มมันฝรั่ง 100 ก./ล กล้วยหอมบด 50 ก./ล และผงถ่าน 2.0 ก./ล เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ชิ้นส่วนต้นอ่อนที่เลี้ยงบนอาหารสูตร VW ชักนำให้เกิดจำนวนยอดใหม่เฉลี่ยมากที่สุด (3.75 ยอดต่อชิ้นส่วน) ในขณะที่อาหารสูตร Kc จะให้ค่าความยาวยอด (1.48 ซม.) จำนวนราก (12.57 รากต่อชิ้นส่วน) และความยาวราก (0.93 ซม.) เฉลี่ยมากที่สุด และเมื่อนำชิ้นส่วนต้นอ่อนย้ายเลี้ยงบนอาหารสูตร VW ที่เติมน้ำตาลซูโครส ร่วมกับน้ำมะพร้าว ปริมาตรต่างๆ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตรที่เติมน้ำตาลซูโครส 20 ก./ล ร่วมกับน้ำมะพร้าว 150 มล./ล จะให้จำนวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด (2.65 ยอดต่อชิ้นส่วน) ในขณะที่อาหารที่เติมน้ำตาลซูโครส 10 ก./ล ร่วมกับน้ำมะพร้าว 150 มล./ล จะให้ความยาวยอดเฉลี่ยมากที่สุด (3.21 ซม.) ส่วนอาหารสูตรที่มีน้ำตาลซูโครส 20 ก./ล ร่วมกับน้ำมะพร้าว 100 มล./ล และสูตรที่เติมน้ำตาลซูโครส 20 ก./ล ร่วมกับน้ำมะพร้าว 50 มล./ล จะชักนำให้จำนวนราก (17.81 ราก) และความยาวราก (2.13 ซม.) เฉลี่ยมากที่สุด ตามลำดับ การนำต้นอ่อนความสูง 4 5 ซม. มีราก 7 8 ราก ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ต้นกล้วยไม้ที่ปลูกในเวอร์มิคูไลต์ และกาบเฟินชายผ้าสีดา ให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุด (93.3%) ไม่แตกต่างกัน In vitro shoot culture of 8 months old seedling of Bulbophyllum affine was investigated. Explants were cultured on various medium formulas contained with 150 ml/l coconut water, 100 g/l potato, 50g/l banana and 2.0 g/l activated charcoal for 12 weeks. The results found that highest number of shoots (3.75 shoots per explant) could be obtained when cultured on VW medium while the highest shoot length (1.48 cm), root number (12.57 roots per explant) and root length (0.93 cm) were observed on Kc medium. In vitro shoot culture was also performed on VW medium with a combination of sucrose (5, 10 and 20 g/l) and coconut water (50, 100 and 150 ml/l) for 12 weeks. The results showed that highest number of shoots (2.65 shoots per explant) could obtain medium with 20 g/l sucrose and 150 ml/l coconut water while the highest shoot length (3.21 cm) could be observed on medium with 10 g/l sucrose and 150 ml/l coconut water. However, highest root number (17.81 roots per explant) was observed on medium with 20 g/l sucrose and 100 ml/l coconut water whereas highest root length (2.13 cm) was performed on medium with 20 g/l sucrose and 50 ml/l coconut water, respectively. Young plantlets with 4 5 cm in length and 7 8 roots were planted in different planting materials for 12 weeks. The results showed that highest percentage of survival (93.3%) could obtain when planted in either vermiculite or dry fern with no significant different.