เส้นใยนาโนเซริซิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนิดา เพชราเวช

  • อัจจิมา รบกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะกอนโปรตีนเซริซินที่ได้จากการตกตะกอนน้ำทิ้งกาวไหมของ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นำมาทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นโดยการละลายตะกอนที่ได้ด้วยโซเดียมไธโอไซยาเนต แล้วนำมาตกตะกอนซ้ำด้วยเอทานอล ผลการทดสอบตะกอนโดยวิธีไบยูเรตแสดงผลเป็นบวก ยืนยันว่าตะกอนที่ได้เป็นโปรตีน และการทำอิเล็กโตรฟอริซิสแบบเจลแสดงให้เห็นว่าโปรตีนที่ตกตะกอนได้นั้นมีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 97 kDa และศึกษาการขึ้นรูปเส้นใยขนาดนาโนของตะกอนที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์ทำโดยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง