ผลของแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และการสร้างสีในปลาหมอกล้วยหอม (Electric Yellow, Labidochromis caeruleus)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภวรรณ มัณยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภฎา คีรีรัฐนิคม

  • นพดล ศุกระกาญจน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆในปลาหมอกล้วยหอม โดยเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรควบคุม และอาหารผสมแอสตาแซนทิน, เบต้าแคโรทีน, แคนตาแซนทิน และซีแซนทิน (สกัดจากข้าวโพด)ที่ระดับความเข้มข้น 100 ppm เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา (P> 0.05)เมื่อวิเคราะห์ค่าสี L* พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P> 0.05) ปลากลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมแคนตาแซนทินมีค่า a* มากที่สุด (P