การศึกษาลักษณะทางกายภาพของการปะทุที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรินทรา แม้นพยัคฆ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฑิราณี ขำล้ำเลิศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาลักษณะการปะทุที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์จากข้อมูลของยานอวกาศ ACE (Advanced Composition Explorer) พบว่าการปะทุที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ การปะทุแบบทันทีทันใด (Impulsive flare) และการทุแบบค่อยเป็นค่อยไป (Gradual flare) งานวิจัยนี้เลือกศึกษาเหตุการณ์การปะทุแบบทันทีทันใดในวันที่ 8 กันยายน 2548 ซึ่งมีระยะเวลาในการปลดปล่อยอนุภาคพลังงานสูงน้อยกว่า 1 ชั่วโมง มีจำนวนโปรตรอนต่ำ อัตราส่วนของ e/p สูง และเหตุการณ์การปะทุแบบค่อยเป็นค่อยไปในวันที่ 14 ธันวาคม 2549 มีระยะเวลาในการปลดปล่อยอนุภาคพลังงานสูงมากกว่า 1 ชั่งโมง มีจำนวนโปรตรอนสูง อัตราส่วนของ e/p ต่ำ และมีการตรวจพบคลื่นกระแทกตามมาภายหลังการเกิดการปะทุ