เปรียบเทียบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลธิดา รุจิสรรค์สกุล

  • หทัยรัตน์ ยนปลัดยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศราวุทธ แสงอุไร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2549

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ในอัตราส่วนต่าง ๆ (The Study of the Quality of Biodiesel from Soy Been Oil, Palm Oil and Used Oil)ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม ไขมันสัตว์ เป็นต้น เมื่อไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride) ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ รวมตัวกับสารเร่งปฏิกิริยาที่เป็นด่าง (Base catalyst) เช่น โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide (KOH)) และแอลกอฮอล์ (Alcohol) จะทำให้เกิดการรวมพันธะของกรดไขมัน และแอลกอฮอล์ เกิดเป็นไบโอดีเซล (Biodiesel) และกลีเซอรอล (Glycerol) เรียกปฏิกิริยานี้ว่า Trans esterification ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ทำการศึกษาสมบัติบางประการของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในอัตราส่วนต่างๆ โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์หาค่า API ของน้ำมันแต่ละชนิด พบว่าไบโอดีเซลทุกชนิดและทุกอัตราส่วนมีค่า API อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด โดยไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มอัตราส่วน 80:20 มีค่า API สูงที่สุดคือ 29.47 ซึ่งแสดงว่าน้ำมันชนิดดังกล่าวเบาที่สุด และไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันถั่วเหลืองอัตราส่วน 90:10 มีค่า API ต่ำที่สุด คือ 25.77 เป็นน้ำมันที่หนักที่สุด