การดูดซับโลหะแมงกานีสในน้ำทิ้งโดยใช้ซังข้าวโพด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ อูปเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุขจิตต์ กังวานคุณากร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการกำจัดโลหะแมงกานีสออกจากสารละลายตัวอย่างน้ำทิ้งโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือ ซังข้าวโพด เป็นตัวดูดซับโลหะหนักในตัวอย่างน้ำทิ้งด้วยวิธีการแบบคอลัมน์ภายใต้สภาวะการทดลองที่เหมาะสม จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักโดยใช้เทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี และคำนวณหาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนัก จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการดูดซับโลหะแมงกานีสที่มีความเข้มข้น 50, 100 และ 150 ppm ของคอลัมน์ซังข้าวโพดมีค่า74.11%, 66.94% และ 62.68% ตามลำดับ นอกจากนี้ซังข้าวโพดยังสามารถดูดซับโลหะทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสีและนิกเกิลได้ดีอีกด้วย ในกรณีของโลหะที่รบกวน พบว่าโลหะแมงกานีสมีผลต่อการดูดซับโลหะแคดเมียม สังกะสีและนิกเกิลของคอลัมน์ซังข้าวโพด