การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักทองแดง แมงกานีส ตะกั่วแคดเมียม นิเกิล และสังกะสีใน น้ำเสียโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นตัวดูดซับด้วยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรโฟโตเมตรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุขจิตต์ กังวานคุณากร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ซังข้าวโพดซึ่งเป็นของเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นตัวดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักทำโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรโฟโตเมตรี และคำนวณความเข้มข้นของโลหะหนักจาก calibration method เพื่อนำมาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของการดูดซับโลหะหนักแต่ละชนิด เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของโลหะทองแดงผลการทดลองพบว่า เมื่อความเข้มข้นของโลหะทองแดงเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการดูดซับ (% adsorption efficiency) ของโลหะหนักตะกั่ว ทองแดง แคดเมียม สังกะสี นิเกิล และแมงกานีสมีค่าลดลง