The Study of Complexation Properties of Caesalpinia mimosoides Lamk. Extracted

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภควรรณ พวงสมบัติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปฏิกิริยาระหว่างสารสกัดจากผักหนามปู่ย่า (Caesalpinia mimosoides Lamk.) ชั้น Methanol กับ สารละลายในน้ำ (Aqueous Solution) ความเข้มข้น 0.10M ของ ไซยาไนด์ไอออน;CN และ ไอร์ออน (III) ไอออน ;Fe 3 + พบว่า สารสกัดจากผักหนามปู่ย่าชั้น Methanol สามารถเกิดปฏิกิริยากับ ไซยาไนด์ไอออน ได้สารละลาย สีส้มและเกิดปฏิกิริยากับ ไอร์ออน (III) ไอออน ได้สารละลายสีน้ำเงิน จึงทำการแยกต่อด้วยเทคนิคทาง โครมาโตกราฟี (Chromatography) จนได้สารบริสุทธิ์ที่เกิดปฏิกิริยากับไอร์ออน (III) ไอออน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบโครงสร้างและองค์ประกอบของสารดังกล่าว โดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี (Spectroscopy) และศึกษาความสามารถในการเป็นรีเอเจนต์เพื่อเกิดสารเชิงซ้อนในการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยใช้เทคนิคทาง สเปกโตรโฟโตเมตรี (Spectrophotometry) ซึ่งเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในทางเคมีวิเคราะห์ของเหล็ก และยังไม่มีรายงานการนำผักหนามปู่ย่ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้