ระบบการซื้อ-ขายข้าวเปลือกและผลิตภัณฑ์จากข้าวเปลือกสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุกันยา มั่นจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัยรดา พรเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์เป็นแหล่งที่กำลังได้ความนิยมในการให้บริการการซื้อ ขายข้าวเปลือก และผลิตภัณฑ์จากข้าวเปลือก ซึ่งยังใช้ระบบเอกสารในการทำงาน ทำให้การค้นหาข้อมูล และการให้บริการแก่ลูกค้ามีความล่าช้าจึงได้มีการพัฒนาระบบการซื้อ ขายข้าวเปลือกและผลิตภัณฑ์จากข้าวเปลือกสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ขึ้นมาใช้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปของแฟ้มข้อมูล จัดเก็บข้อมูลที่มีความชัดเจนและเรียกใช้งานง่าย จะช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบงานซื้อ–ขาย ยังมีการใช้งานโปรแกรมมีความยืดหยุ่นได้ตามผู้ใช้งานที่ต้องการปรับเปลี่ยนค่าการใช้งานได้ตามต้องการ

In now, Cooperative Agricultural of Napho, be thatting learn the news to like. In the alms serves something and sell. Before, Cooperative Agricultural of Napho still use document system in the work. The data seeking and the alms serves other data late. In developed this system. There is fast work goes up from originally work system and usability systematically in data products seeking. Still have the arrangement collects data that distinct. Program usability can have the flexibility follows the user who wants to can change usability value follows to requirement