การคำนวณอัตราส่วนไลดาร์และความลึกเชิงแสงของละอองลอยในชั้นบรรยากาศด้วยวิธีการจำลองเชิงตัวเลข

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ ศรวัฒนา รัตนวดี โมรากุล อมรรัตน์ ทองโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรุณีย์ อินทศร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการจำลองเชิงตัวเลขในการศึกษาการหาค่าอัตราส่วนไลดาร์และความลึกเชิงแสงของละอองลอยเชิงทฤษฎีของชั้นบรรยากาศ บริเวณที่เป็นพื้นทวีป และที่ความชื้นสัมพัทธ์ 90% ความยาวคลื่นแสงของเลเซอร์ 532 นาโนเมตร โดยคำนวณจากค่าการแจกแจงขนาดของละอองลอยขนาด 0.1 0.6 ไมโครเมตร ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ละอองลอยละลายน้ำได้ ละอองลอยไม่ละลายน้ำ และเขม่า ผลการศึกษาพบว่าค่าดัชนีหักเหมีผลต่อสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับของละอองลอย ทำให้ได้ค่าอัตราส่วนไลดาร์เปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาในโครงงานนี้ได้ค่าอัตราส่วนไลดาร์ประมาณ 68.81 70.59 sr และค่าความลึกเชิงแสงของละอองลอย 0.743 ตรงส่วนสูง 2 กิโลเมตรจากพื้นดิน แสดงว่าเป็นบรรยากาศบริเวณที่เป็นมลภาวะ ซึ่งละอองลอยที่ทำให้เกิดการลดทอนในปริมาณสูง คือ ละอองลอยละลายน้ำได้