ผลของชนิดของสารตั้งต้นและกรดต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางทินออกไซด์เตรียมโดยสเปรย์ไพโรไลซีส

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เศรษฐา เพ็งคำปั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวัฒน์ ผาบจันดา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการเตรียมฟิล์มบางทินออกไซด์บนกระจกโดยชุดทดลองสเปรย์ไพโรไลซีสที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งใช้งานง่ายและราคาถูก ในงานวิจัยนี้ใช้ ทิน (II) คลอไรด์ (SnCl22H2O) และ ทิน (IV) คลอไรด์ (SnCl45H2O) เป็นสารตั้งต้นของทิน (Sn) นอกจากนี้ได้ศึกษาผลของชนิดกรด (HCl CH3COOH และ HNO3) ในตัวทำละลายผสมของเอทานอลและน้ำต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มทินออกไซด์ ค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงในช่วงอินฟราเรดต่ำสุดของฟิล์มทินออกไซด์ที่ได้จากงานนี้เตรียมจากสารตั้งต้น SnCl4 ในกรด HCl ซึ่งช่วยในการเสถียร พบว่าฟิล์มที่ได้มีค่าเฉลี่ยของการส่งผ่านแสงในช่วงวิสิเบิลสูงกว่า 70% ซึ่งเหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์ กระจกป้องกันความร้อนและตัวตอบสนองก๊าซ