หุ่นยนต์สำรวจวัตถุระเบิด I ROBOT BOOM

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คุณากร เลิศศรีสุขสันต์

  • ธิติพันธุ์ สอนจันทร์

  • พงศ์พันธุ์ บุตรพูลผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เรวัตร แสนราช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เดิมการกู้ระเบิดแต่ละครั้งต้องใช้คนเข้าไปสำรวจวัตถุระเบิดว่าระเบิดนั้นเป็นว่าระเบิดชนิดใด เราจึงได้คิดหาวิธีในการลดความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ในการกู้ระเบิดแต่ละครั้ง จึงได้สร้างหุ่นยนต์สำรวจวัตถุระเบิด หุ่นยนต์สำรวจวัตถุระเบิดเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อ ใช้กับโลกแห่งความรุนแรงในปัจจุบันและเพื่อลดความเสี่ยงในการกู้ระเบิด เพราะในการกู้ระเบิดแต่ละครั้งก็ต้องใช้คนเข้าไปสำรวจก็อาจจะเกิดการเสี่ยงเกินไป เพราะระเบิดนั้นอาจจะเป็นระเบิดเวลาที่จะหมดเวลาแล้วหรืออาจจะเป็นระเบิดที่จุดชนวนด้วยรีโมทก็ได้ ดังนั้นการสร้างหุ่นยนต์สำรวจวัตถุระเบิดขึ้นมาเพื่อนำเข้าไปตรวจสอบวัตถุระเบิดแทนคนโดยการบังคับเข้าไปใกล้ๆวัตถุระเบิดแล้วให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์อีกที เพื่อการกู้ระเบิดที่ถูกจุดและถูกวิธี และเป็นแนวความคิดในการพัฒนาต่อไป