รูปแบบและกลไกการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียชนิดเกลียวและก่อโรค: ความเชื่อมโยงกับความรุนแรงและการรักษาต่อโรคฉี่หนู

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เรวดี อมรมณีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาศักยภาพในการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียเลปโตสไปราที่ก่อโรค โดยการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียในสภาพแวดล้อมที่มีอาหารสมบูรณ์ผ่าน CCD ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบพื้นมืด รวมทั้งนำเทคนิคการวิเคราะห์ภาพ ความรู้ทางฟิสิกส์เชิงสถิติ และการสร้างแบบจำลองมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผล ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาส ความสำเร็จในการเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะเป้าหมายและความรุนแรงของโรค จากผลการทดลองพบว่า70%ของแบคทีเรียมีการเคลื่อนที่แบบ directed motion ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเคลื่อนที่ และสอดคล้องกับแบบจำลองดังกล่าว