ระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับคลินิก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนิดา หนูแป้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิดา สินใหม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาระบบการทำงานของระบบคลินิกส่วนใหญ่ พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลยาและข้อมูลบุคลากรในรูปของเอกสาร โดยเฉพาะระเบียนผู้ป่วย เจ้าหน้าที่จะบันทึกลงในแผ่นกระดาษ ซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่า OPD Card และปัญหาที่พบในการเก็บข้อมูลลงใน OPD Card ก็คือการหา OPD Card ไม่เจอหรืออาจจะใช้ระยะเวลาในการค้นหานาน และอีกประการหนึ่งก็คือกรณีที่ OPD Card หาย ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการสร้างโปรแกรมระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับคลินิก เพื่อช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบคลินิก โดยมีเครื่องมือที่ใช้คือโปรแกรม Microsoft Visual Basic.NET ดังนั้นระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับคลินิกจึงมีบทบาทในการสนับสนุนการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลในคลินิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้การจัดการข้อมูลทำได้รวดเร็ว และมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง

Most of clinic systems store all data in the form of papers. Especially, patient records are stored in cards called OPD Cards. There are many problem. Such as, staff can not find OPD Card or spend so much time to find its when the patients come to make a contact at clinic. And any other reason is the lost of OPD Card. So we can solve this problem by using Clinic’s Information Management System to support working system in clinic. This system is created by Microsoft Visual Basic.NET. The result of this system are used to manage and support the process of clinic system to be more efficiently and more security of data.