สื่อการเรียนรู้ 2 ภาษาโดย Text to speech engine : วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยนุช ปลอดเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพัทธ์ อินทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน สื่อการสอนได้เข้ามามีบทบาทในทางการศึกษามากขึ้นด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่นเพื่อให้เพิ่มความน่าสนใจทางการศึกษามากขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ความสะดวกในการศึกษา เปิดกว้างให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นและยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างสื่อการสอนต่าง ๆ และสามารถเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า ความทันสมัยของบุคคลได้ จัดได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ไปแล้ว การที่จะมีความรู้ ความสามารถในทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และสิ่งที่ควรรู้ สื่อการสอนที่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนได้ก็เป็นการน่าสนใจมากขึ้น ได้เปิดกว้างไปถึงผู้ที่สามารถฟังภาษาอังกฤษได้แต่ไม่สามารถอ่านออกได้ และผู้ที่สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถฟังได้จะได้มีโอกาสในการศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Abstract: Nowadays, education management takes media to process o the instruction more and more. To make more interested in the education understand and convenience in learning to open widely for student in education chance. Be self learning even less chance because information technology and English language have more influence to everyone. They are also useful for education media and are to show progress and modern of person. They are to become important include of daily life. Then, they are necessary and should know. Education media is support information technology and English language useful student learning two couples this. If education media have respond to connect student is very good it to open widely for student. Including person able listen English language but unable read and able read but unable listening.