การสร้างสื่อสารสนเทศเพี่อการนำเสนอเรื่อง 5ส

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชาวเรศ ตันติโสภณวนิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพัทธุ์ อินทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง กิจกรรม 5ส ด้วยการนำเสนอบนเครือข่ายเป็นเว็บไซต์ในการสร้างสื่อผสมผสานกับสื่อมัลติมีเดียรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ (3D Animation) โดยเว็บไซต์มีการนำเสนอเรื่องของ 5ส ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ จุดกำเนิด การเข้ามาในประเทศไทย หลักการ ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ประโยชน์ มาตรฐานกลาง และการใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอเป็น วีดีทัศน์ รวมทั้งมีกระดานสนทนาและการให้เชื่อมต่อไปยังแหล่งความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส แหล่งอื่นๆ ด้วย การทดสอบเว็บเพจที่เขียนขึ้น แล้วโหลดขึ้นเป็นเว็บไซต์เพื่อนำเสนอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ปรากฏว่า เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ สามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การดำเนินกิจกรรม 5ส ประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้นและเป็นทางเลือกใหม่ของข้อมูลการศึกษา การให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 5ส ผ่านสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นแหล่งในการร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง 5ส แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป Abstract: This Project make with media to promote information about 5S activity with presentation on network what website for construct multimedia integrate with 3D animation multimedia. This website present 5S activity about origin, coming in Thailand, principle, meaning, object, constituent,methodology, adventage, centrol standard and using with other activity. Furthermore, this website also present video , webboard and connection to source and information about other 5S activity. Testing webpage by load to website for present on internet network. Appearing this website agree with object and can use to be a choice for help operating 5S activity successfully and to be a new choice for educational information, giving knowledge about 5S activity pass multimedia on internet network and to be source for express opinion about 5S activity for general people.