พูดด้วยหัวใจ SPEAK BY HEART

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัญญา สะอาด

  • ปนัดดา สันโดด

  • นิภารัตน์ กิ่งมาลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพ็ญนภา แก้วประสม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์และเกี่ยวข้อกับการศึกษาและการทำงานในทุกวงการ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมรการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นผลจากความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงสิ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการทำงานซอฟต์แวร์จึงเปรียบเสมือนสมองที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมและสั่งงานให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ จึงได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางด้านสายตาและผู้พิการทางด้านใบหูเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถเปิดโอกาสให้แก่ผู้พิการเหล่านี้ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และยังเปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้พิการเหล่านี้อีกด้วย