มาแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน Recycle for Global warming

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศวรรณ ฝากฝัง

  • ธงชัย วันสบสินธ์

  • นิโลบล ศรีแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนัสนันท์ แก้วเพ็ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ “มาแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน” จะจัดอยู่ในประเภทโครงการเพื่อความบันเทิงจะเป็นเกมส์ที่ช่วยกันคัดแยกขยะและนำมาใส่ในถังขยะที่แบ่งเป็นประเภทไว้จะมีถังถังขยะอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ถังแรกจะเป็นถังสีแดง (ขยะพิษ) ถังที่สองจะเป็นถังสีเหลือง (เปียก) ถังที่สามจะเป็นถังสีเขียว (ขยะรีไซเคิ้ล) เกมส์มีหลากหลายรูปแบบ จะแบ่งออกเป็น Level ต่างๆ เราจะกำหนดเวลาเพื่อให้ผู้เล่นเร่งแยกขยะเพื่อทำคะแนน ถ้าผู้เล่นแยกขยะใส่ถังผิดประเภทเกมส์ก็จะ Over ทันที