โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการทดสอบสารละลายกรด-เบส ด้วยน้ำดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำปา บุบผาชาติ

  • วัชระ ศรีประทุม

  • อนิตศรา จำปาทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุหลาบ ยอดปานันท์

  • รัศมี ภู่ทอง

  • วิภา ชินชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาน้ำดอกไม้ต่างชนิดกัน เมื่อทดสอบด้วยสารละลายกรด-เบสจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างกันทั้งที่ดอกไม้ที่นำมาทดสอบมีสีต่างกัน ถ้าสีคล้ายกันจะได้ผลใกล้เคียงกัน โดยใช้น้ำจากดอกอัญชัญ ดอกเฟื่องฟ้า ดอกชบา ฯลฯ มาทำการทดลอง 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ำดอกอัญชันเมื่อทดสอบกับสารละลายกรด-เบส ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของน้ำดอกไม้เมื่อทดสอบด้วยสารละลายกรด-เบส ตอนที่ 3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกระดาษที่ย้อมสีจากน้ำดอกไม้ นำมาทดสอบด้วยสารละลายกรด-เบส ผลจากการทดลองพบว่า น้ำดอกอัญชันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีสีน้ำเงิน สีม่วงชมพู และสีเขียวแก่ เมื่อทดสอบกับกรด-เบส ตามลำดับ และเมื่อนำน้ำดอกไม้การทดสอบกับสารละลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป เช่น น้ำดอกเฟื่องฟ้า กับน้ำดอกชบา ซึ่งสีชมพูเมื่อทดสอบด้วยกรดไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อทดสอบด้วยเบสมีการเปลี่ยนแปลงจากสีชมพูเป็นสีน้ำตาลแกมเหลืองและสีเขียว