โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประหยัดทุนสร้างบ้านด้วยโครงงานปูนยาแนว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำผึ้ง บุญเมฆ

  • สร้อยระย้า เขตต์คีรี

  • สุมาลี ปราณนัทธี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชนาฏ บุญราศรี

  • วาทิน แสงอรุณ

  • เพ็ญลักษณ์ แพรขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตปูนยาแนวจากเปลือกหอย จากการทดลอง พบว่าเปลือกหอยแครงและเปลือกหอยแมลงภู่ สามารถนำมาทำปูนยาแนวกระเบื้องได้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับปูนยาแนวที่มีขายในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นด้านความละเอียด ความแข็งแรงไม่กัดกร่อน เมื่อนำมาใช้สีทาบ้านจะไม่ลอก