โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษสวยรวยประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุรงค์ มากมูล

  • พัชรี เห็นชอบ

  • วิฑูรย์ นามจัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี หนูน้อย

  • วีณา วันชุ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์