โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลสดด้วยไคโตซานจากกระดองปูม้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลลดา ภัทรวีรพงศ์

  • อรฎา เลี่ยมประวัติ

  • อัญชิษฐา ไกรทัศน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดองปูม้า

  • ไคโตซานการสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลสดด้วยไคโตซานจากกระดองปูม้า ได้ทำการทดลองเพื่อหาว่าต้องใช้สารไคโตซานที่มีความเข้มข้นเท่าใดจึงจะมีความเหมาะสมกับการใช้รักษาความสดของมะนาวได้มากที่สุด โดยได้ทำการสกัดสารไคโตซานแล้วได้นำมาเจือจางกับน้ำส้มสายชูซึ่งมีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน คือ ความเข้มข้นที่ 1 % , 1.5 % และ 2 % ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งมะนาวออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม (ไม่ต้องเคลือบสาร) กลุ่มที่ 2 เคลือบด้วยสารไคโตซาน 1 % ในกรดอะซิติก 1 % กลุ่มที่ 3 เคลือบด้วยสารไคโตซาน 1.5 % ในกรดอะซิติก 1.5 %กลุ่มที่ 4 เคลือบด้วยสารไคโตซาน 2 % ในกรดอะซิติก 2 % และได้ทำการชั่งน้ำหนักมะนาวทุกๆวัน ผลการศึกษาปรากฏว่า สารไคโตซานที่มีความเข้มข้น 2 % มีความเหมาะสมกับการรักษาความสดของมะนาวมากที่สุด เพราะว่า มะนาวกลุ่มที่ 4 มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยมากที่สุด และจากการสังเกตด้วยตา มะนาวกลุ่มที่ 4 ก็มีความสดมากที่สุดด้วย