โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสมุนไพรยับยั้งราเขียวในก้อนเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัดดาวัลย์ ชัยมงคล

  • สิรินารถ ชัยชนะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์