โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของสารสกัดจากเครื่องเทศบางชนิดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรารัตน์ ใจทน

  • ศิวัช ขวัญแก้ว

  • สมสกุล วงศ์ปาลีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์