โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์แข็งจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ทัตพิชา ศรีสุมาลย์

  • ด.ญ.นภัสวรรณ สร้างแก้ว

  • ด.ญ.ประดับพร เจริญวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการสกัด

  • แอลกอฮอล์แข็ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์แข็งจากพืช จัดทำขึ้นเนื่องจากแอลกอฮอล์แข็งเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการอุ่นอาหาร และในขณะนี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับปริมาณของเมทานอลไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด จึงได้มีการผลิตแอลกอฮอล์แข็งจากพืช ซึ่งก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งในการลดปัญหาปริมาณเมทานอล โดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์แข็งที่มีสบู่เป็นสารเก็บกักเอทานอลที่ได้จากการหมักพืชชนิดต่าง ๆ และนำมาศึกษาระยะเวลาในการหมัก ความเข้มข้นของเอทานนอล เพื่อหาค่าและประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแอลกอฮอล์แข็ง