โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการออกแบบระบบควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือนด้วย Arduino รางวัล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี

  • ฉัตรชัย จันทะศิลา

  • อภิสิทธิ์ รังสิมาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกันทรารมณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปลูกพืชระบบควบคุม

  • พืชการปลูก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อออกแบบระบบควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือน และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบโดยใช้แผงวงจรอเนกประสงค์ Arduino ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมออกแบบให้สามารถรดน้ำได้อัตนโนมัติตามเวลาและค่าความชื้นในดินที่ตั้งไว้โดยอาศัยหลักการนำไฟฟ้าของแผ่นทองแดงที่ฝังในดิน ซึ่งสัมพันธ์กับค่าความชื้น ระบบจะตรวจวัดอุณหภูมิโดยการอ่านค่าเซนเซอร์ ระบบจะทำการปิดตาข่ายกรองแสงเพื่อควบคุมอุณหภูมิ และการเพิ่มความเข้มแสงให้แก่พืชด้วยการเปิด – ปิด ไฟอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด