โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้น้ำหมักจากน้ำมะพร้าวแก่แทนกรดฟอร์มิกในการทำยางพาราแผ่นดิบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติชัย สูงโฮง

  • ธนโชติ บัวรัตน์

  • วัชรพล แก้ววิชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกันทรารมณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรดฟอร์มิก

  • น้ำมะพร้าว

  • ยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและผลตอบแทนของยางพาราแผ่นดิบ เมื่อใช้น้ำหมักกับกรดฟอร์มิก ผลการทดสอบ pH พบว่า กรดฟอร์มิก มีค่า pH มากที่สุด รอลงมาคือ น้ำหมักจากน้ำมะพร้าวแก่ การผลิตน้ำหมักมีต้นทุนในการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้กรดฟอรืมิก ผลตอบแทนต่อไร่พบว่าถ้าใช้น้ำมักจะมีผลตอบแทนต่อไร่ที่สูงกว่าการใช้กรดฟอร์มิก 10 %