โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์เดช ทาพารักษ์

  • นพเก้า ทุมรัตน์

  • ยุทธภูมิ สุจารี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  • เปลือกไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเปรียบเทียบการลดปริมาณ CO2 ของเปลือกไข่กับวัสดุดูดซับ 3 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของวัสดุดูดซับ พื้นที่ผิวสัมผัสของเปลือกไข่ และระดับความเข้มข้นของสารละลายต่อการลดปริมาณ CO2 จากแหล่งกำเนิด โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 การทดลอง คือ 1. เปรียบเทียบการลดปริมาณ CO2 ของเปลือกไข่กับวัสดุดูดซับ 3 ชนิด การทดลองที่ 2 การศึกษาโครงสร้างภายในของวัดสุดูดซับ การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบการลดปริมาณ CO2 ของเปลือกไข่ที่มีพื้นที่ผิว 3 ขนาด การทดลองที่ 4 เปรียบเทียบการลดปริมาณ CO2 ของเปลือกไข่แช่สารละลาย เพื่อช่วยในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน