โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแทนนินจากพืชท้องถิ่นในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวรรณ ฤทธิพรม

  • หัทยา อุดมมา

  • เกศรา การกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสีย การบำบัด

  • พืช การทดลง

  • แทนนิน สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแทนนินจากพืชท้องถิ่นในการบำบัดน้ำเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินที่สกัดจากพืชท้องถิ่น 5 ชนิด ได้แก่ ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก มันสำปะหลัง กระถินณรงค์ และใบฝรั่ง ด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ แล้วนำสารสกัดแทนนินที่ได้ไปทดสอบประสอทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ปริมมาณสารแทนนินจากพืชท้องถิ่นชนิดต่างๆ โดยวิธีการตกตะกอนโปรตีน การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของตัวทำละลายในการสกัดสารแทนนินจากใบยูคาลิปตัส การทดลองที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแทนนินยูคาลิปตัส การทดลองที 4 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดแทนนินยูคาลิปตัสในการบำบัดน้ำเสีย