โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพฤติกรรมการเข้าทำลายต้นประดู่บ้าน (Pterocapus indicus Wild.) ของด้วงเจาะลำต้นประดู่ (Aristobia horridula) (Hope 1831) ในพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.กัลยาณัฐ ขัดผาบ

  • ด.ญ.ชุติกาญจน์ นารินรักษ์

  • ด.ญ.ธนพร มนต์อ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ด้วงการกำจัด

  • ประดู่การป้องกัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ พฤติกรรม การเข้าทำลายต้นประดู่บ้านของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นประดู่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับต้นประดู่บ้านเนื่องจากการเข้าทำลายของด้วงเจาะลำต้นประดู่ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด และเพื่อศึกษาวิธีการป้องกันการเข้าทำลายต้นประดู่บ้านของด้วงเจาะลำต้นประดู่ โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ