โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปลากินกระป๋อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติกาญจน์ นารินรักษ์

  • ศักดิ์สิทธิ์ ทองหล่อ

  • อนันต์ ชุมภากาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • อุปกรณ์ตกปลา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและออกแบบเหยื่อปลอมจากกระป๋อง ที่สามารถนำไปใช้ตกปลาช่อนได้จริงตามแหล่งน้ำต่าง ๆ และเพื่อศึกษาน้ำหนักและตำแหน่งที่ถ่วงน็อต ที่ทำให้เหยื่อปลอมที่ประดิษฐ์จากกระป๋องมีการสั่นแรงที่สุด เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ ประหยัดค่าอุปกรณ์ในการตกปลา ซี่งเข้ากับหลักการเศษฐกิจพอเพียงและทำให้เกิดความสนุกสนาน ความภาคภูมิใจที่สามารถผลิตอุปกรณ์ตกปลามาใช้เองได้