โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง“บรรจุภัณฑ์จากพลังงานแสงอาทิตย์ลดโลกร้อน”(Products from solar energy to reduce global warming)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ณัฐพงค์ ทาคำ

  • ด.ญ.ธัญลักษณ์ ภาระษี

  • ด.ญ.นิศาชล แก้วมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บรรจุภัณฑ์

  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • โลกร้อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนื่องจากนิสัยการบริโภคที่รักความสะดวกสบายจึงมีการใช้พลาสติก โฟม เป็นภาชนะหรือของใช้แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งทำให้ปริมาณขยะพลาสติกมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดมลภาวะเนื่องจากไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลายได้ยาก จึงคิดผลิตภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและอาหารพื้นเมืองชนเผ่าไทยใหญ่ใน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ที่ชื่อว่า “ถั่วพู” มีลักษณะแข็งตัวเมื่อได้รับพลังงานความร้อนโดยเฉพาะจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเหมาะสำหรับขึ้นรูปภาชนะ เช่น ถาด กล่อง และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในการขึ้นรูปภาชนะที่สามารถนำมาใช้งานได้ รับประทานได้ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ