โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขยะมาเป็นส่วนของอิฐบล๊อกประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ มั่งมูล

  • ชลิดา ศรีสฤงฆาร

  • อัฐภิญญา ลาวัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะ

  • อิฐบล๊อก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขยะมาเป็นส่วนผสมของอิฐบล็อกประสาน ขึ้นเพื่อศึกษาคิดค้นวัสดุในการสร้างอาคารบ้านเรือนแบบใหม่ที่ใสใจสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินการรวบรวมขยะในชุมชนแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พลาสติก กระดาษ แก้ว ยาง ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย แล้วดำเนินการนำขยะที่ได้ทำให้มีขนาดเล็ก โดยนำมาตัดและใช้เครื่องบดปั่น นำผสมตามอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยการทดลองหลายอัตราส่วน ในถังโม่ นำของที่ผสมได้ใส่ในแบบพิมพ์แล้วอัดบล็อก ตากไว้เป็นเวลา 3-4 โดยรดน้ำให้ชุ่มตลอด ซึ่งได้อิฐบล็อกขยะที่มีลักษณะต่างกันไป และใช้งานได้จริง โดยอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของขยะจากขยะอินทรีย์ กระดาษ แก้ว มีคุณสมบัติ ใกล้เคียงกับอิฐบล็อกทั่วไปและมีน้ำหนักเบากว่าแต่ขยะอันตราย และพลาสติก มีคุณสมบัติก้อนอิฐจับตัวยากต้องทำให้มีขนาดเล็กมากกว่านี้จึงจะขึ้นรูปได้ดี