โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง3มะ 1ใบ หาฟอร์มาลินปนเปื้อนใน See Food

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ ปอนสืบ

  • ประภัสสร อินพิรุด

  • สุธิดา ชื่นใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟอร์มาลินการตรวจสอบ

  • อาหารทะเล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง มะขาม มะเฟือง มะยม ตรวจหาสารฟอร์มาลินปนเปื้อนอาหาร ได้ทำการศึกษาความเข้มข้นของสารฟอร์มาลินที่เหมาะสมในการแช่อาหาร ศึกษาปฏิกิริยาสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้น 20% กับชุดตรวจสอบฟอร์มาลินในอาหารของกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาปฏิกิริยาระว่างสารสกัดจาก ใบและยอดของมะยม มะขาม มะเฟือง และใบย่านางกับสารฟอร์มาลินเทียบกับชุดตรวจสอบฟอร์มาลินของกระทรวงสาธารณสุข และศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการเก็บใบและยอดของมะขาม และมะเฟือง และสามารถสรุปได้ว่า สารสกัดจากใบและยอดของมะยมสามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายฟอร์มาลินได้ดีที่สุด