โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นใยธรรมชาติจากหญ้าขัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รวีวัฒน์ วุฒิไชยา

  • วรรณา พรมสาย

  • สุภาพ อุ่นสืบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งรัศมี พรมพิทักษ์

  • เสงี่ยม บุญนำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p81

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัชพืช

  • หญ้าขัด การสกัด

  • เส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการในการสกัดเส้นใยธรรมชาติจากต้นหญ้าขัด และเปรียบเทียบคุณภาพของเส้นใยหญ้าขัดกับเส้นใยชนิดอื่น ๆ วิธีการที่เหมาะสมในการสกัดเส้นใยหญ้าขัดคือ การหมักต้นหญ้าขัดในลำธารน้ำไหล ซึ่งทำให้ได้เส้นใยที่อ่อนนุ่ม สีขาว จากผลการทดลองเปรียบเทียบคุณภาพของเส้นใยหญ้าขัดกับเส้นใยชนิดอื่น ๆ คือ เส้นใยด้าย เส้นใยสับปะรด ค่าแรงดึงสูงสุด 5.00 นิวตัน 4.70 นิวตัน 4.50 นิวตัน ตามลำดับ พบว่าเส้นใยหญ้าขัดมีแรงดึงสูงสุด 5.00 นิวตัน มีความเหนียวมากกว่าเส้นใยทุกชนิดที่นำมาศึกษา จึงเหมาะแก่การนำมาทำงานหัตถกรรม