โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสุดยอดกระดาษจากตะเกียบไม้ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิบูลย์วรรณ อินสิติ

  • รัฐนันท์ ปานเพชร

  • อลิษา ดวงจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษการทำ

  • ตะเกียบไม้ไผ่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการนำตะเกียบไม้ไผ่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทำเป็นกระดาษ ลดการตัดไม้ที่นำมาทำเยื่อกระดาษ โดยนำตะเกียบไม้ไผ่ที่ผ่านการใช้งานมาแช่สารละลายโซเดียมดรอกไซด์ แล้วนำมารีดให้แตกและแช่กระดาษ A4 ที่ใช้งานแล้วโดยนำมาผสมกัน ผลการทดสอบพบว่า เยื่อตะเกียบไม้ไผ่จากสาระลาลายโซเดียมดรอกไซต์ความเข้มข้น 3 โมล 300 กรัม เยื่อกระดาษ A4 500 กรัม น้ำสะอาด 2 ลิตร ได้กระดาษที่มีเยื่อกระดาษดีที่สุด