โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพริกขี้หนูยอดหาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกตน์สิรี เทพศิริ

  • เมษา เกื้อคลัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทย์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนูและจำนวนตายอดเมื่อได้เด็ดยอดของต้นพริกขี้หนูออกไป โดยแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกที่เด็ดยอดและไม่เด็ดยอด การทดลองที่ 2 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกที่ได้ทำการเด็ดยอดในขณะที่พริกมีอายุต่างกัน และการทดลองที่ 3 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนูเมื่อทำการเด็ดยอดออกไป และวัดจากปลายยอดของพริกแต่ละดอก เพื่อทำการทดลองในการพิสูจน์เกี่ยวกับพริกขี้หนูที่มียอดและไม่มียอด