โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์พืชผักกินใบสมบูรณ์ได้ด้วยน้ำหมักชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลลักษณ์ นวลสนอง

  • จุฑามาศ เดชเกาะเก่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชีวภาพน้ำหมัก

  • พืชผัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีพเกษตรกรถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยจากการศึกษาแนวโน้มราคาผลผลิตทางการเกษตร ปรากฎว่ามีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหนึ่งมาจากเกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ยเคมีในการเร่งการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิต ปัญหาที่พบ คือเมื่อใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานานจะส่งผลให้ดินจับตัวแน่นจนทำให้รากพืชชอนไชไปหาอาหารได้ยาก ผู้จัดทำโครงงานตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำการศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตให้แก่ต้นพืชและเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนมากนิยมใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับการรดน้ำเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ดังนี้ น้ำหมักชีวภาพสูตรผักผลไม้ น้ำหมักชีวภาพสูตรเนื้อสัตว์ มาเปรียบกับการใส่ปุ๋ย (ปุ๋ยท็อปวัน) และไม่ใส่ปุ๋ยในการเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดและต้นพริก