โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหนอนตัวเบารักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐริกา ดวงเพชร

  • วรกมล กลิ่นดาว

  • สรวุฒิ ภาคสุโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านศาลา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • อิฐ การผลิตตัวหนอน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบวนการทำลายขยะส่งผลต่อชั้นบรรยากาศโลก ผู้จัดทำเล็งเห็นขยะที่มีคนทิ้งกันเป็นจำนวนมาก ถูกทิ้งโดยไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ผู้จัดทำจึงเกิดความคิดที่จะดัดแปลงขยะให้เกิดประโยชน์ โดยการนำขยะมารีไซเคิล เป็นสิ่งของที่สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ จึงได้ศึกษาการทำอิฐตัวหนอนที่มีส่วนผสมของขยะ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานประดิษฐ์อิฐตัวหนอนขึ้น โดยมีส่วนผสมของขยะ เป็นโครงงานหนอนตัวเบารักษ์โลก โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำอิฐตัวหนอนจากขยะ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอิฐตัวหนอนจากขยะ โดยการออกแบบและประดิษฐ์อิฐบล็อกหนอนตัวเบาจากขยะ ทำการทดลองโดยใช้อัตราส่วน ปูน : ทรายหยาบ : น้ำ : ขยะ เป็นอัตราส่วน ดังนี้ 1 : 1 : 1 : 1, 1 : 1 : 1 : 2 และ 1 : 1 : 1 : 3 จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพโดยการชั่งน้ำหนัก แช่น้ำ ให้ความร้อน ให้แรงดัน และให้แรงกระแทก จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการประดิษฐ์อิฐบล็อกหนอนตัวเบารักษ์โลกจากขยะ คือ 1 : 1 : 1 : 3 ซึ่งอิฐบล็อกที่ได้มีลักษณะแข็งแรง คงรูปร่างได้ดี และเมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักกับอิฐบล็อกทั่วไป พบว่าเบากว่าอิฐบล็อกทั่วไป 2.1 กิโลกรัม ให้ความชื้น ไม่เกิดการเสียหาย หรือบวมน้ำ ให้ความร้อน ไม่เกิดการติดไฟ ทดสอบแรงดัน ไม่เกิดการแตกร้าว ทดสอบแรงกระแทก มีความสามารถต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าอิฐบล็อกทั่วไป สรุปได้ว่า การศึกษานี้ได้อิฐบล็อกหนอนตัวเบารักษ์โลกมีน้ำหนักเบา มีประสิทธิภาพ ทนต่อความชื้น ความร้อน แรงดัน และแรงกระแทก