โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์สรรสร้างเครื่องกลั่นจากของใช้ใกล้ตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธศักดิ์ ชาญดารากร

  • ศิริพงศ์ ไชยสุรินทร์

  • ออมิ่ง ลุงกอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านศาลา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องกลั่น การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องกลั่นจากของใช้ใกล้ตัว เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกลั่นจากของใช้ใกล้ตัว โดยการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องกลั่นจากของใช้ที่สามารถหาได้ใกล้ ๆ ตัว ทำการทดลองกลั่นพืชสมุนไพร 5 ชนิดดังนี้ ตะไคร้หอม, มะกรูด, ขมิ้น, กุหลาบ และมะพร้าว ปริมาณ 1000 มิลลิกรัม นาน 1ชั่วโมง ทำซ้ำ 5 ครั้ง บันทึกผลการทดลองที่ช่วงเวลาต่าง ๆ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปริมาณน้ำมันหอระเหยโดยใช้ค่าร้อยละ จากการทดลองพบว่า เครื่องกลั่นจากของใช้ใกล้ตัว สามารถกลั่นผลิตภัณฑ์ออกมาได้โดนกลั่นตะไคร้หอมได้ 202 มิลลิลิตร/ชั่วโมง ได้น้ำมันหอมระเหยคิดเป็นร้อยละ 0.6, กลั่นมะกรูดได้ผลิตภัณฑ์ 84 มิลลิลิตร/ชั่วโมง ได้น้ำมันหอมระเหยคิดเป็นร้อยละ 4.4, กลั่นขมิ้น ได้ผลิตภัณฑ์ 112 มิลลิลิตร/ชั่วโมง น้ำมันหอมระเหยคิดเป็นร้อยละ 0.17, กลั่นกุหลาบได้ผลิตภัณฑ์ 208 มิลลิลิตร/ชั่วโมง ได้น้ำมันหอมระเหยคิดเป็นร้อยละ 0.2, กลั่นมะพร้าว ได้ผลิตภัณฑ์ 61 มิลลิลิตร/ชั่วโมง ได้น้ำมันหอมระเหยคิดเป็นร้อยละ 4.6 ดังนั้นเครื่องกลั่นที่ได้ประดิษฐ์จากของใช้ใกล้ตัวมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำมันสมุนไพรที่มีคุณภาพ ใช้งานได้จริง อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการพัฒนาเครื่องกลั่นในระดับอุตสาหกรรมต่อไป