โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกักคราบน้ำมันแบบขั้นบันได

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตตินาถ วรรณิสสร

  • คมกริช ดีนาค

  • ปิทิพงษ์ ศรีไชยโยรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาพร คูหาทอง

  • เพียงใจ ดิษยรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย พ.ศ.2542 ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์