โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรีไซเคิลวัสดุกลั่นน้ำมันหอมระเหย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นราดุลย์ ไวยกาญจน์

  • อภิชาติ มุกดาม่วง

  • อิทธิพล ไชยนาพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชัย สิงห์สัตย์

  • สมชาย พัฒน์ชนะ

  • สุภาพร คูหาทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำโครงงานนี้ได้ทำชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย โดยนำโลหะที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยออกแบบชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหยขึ้นมา 3 แบบ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย ผลการทดลองพบว่าแบบที่ 3 (ปรับปรุง) เปรียบเทียบหาปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นได้มากกว่าชุดแบบที่ 1, 2 และ 3 โดยแบบที่ 3 (ปรับปรุง) ซึ่งใช้ชุดควบแน่นตั้งฉากกับพื้น แล้วยึดกับที่ตั้งระบบการหมุนเวียนของชุดควบแน่น ใช้ระบบกาลักน้ำ ทำให้น้ำมันหอมระเหยไหลออกมาได้เร็วขึ้น และมีปริมาณมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบที่ 3 และแบบที่ 3 (ปรับปรุง) ปรากฏว่า ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบที่ 3 (ปรับปรุง) จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 50 ของการกลั่น