โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำเซลล์ไฟฟ้าจากมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดลฤดี พัฒนา

  • ศมนนันท์ สุขสม

  • สุดา ศักดิ์วิจารณ์

  • เทวศักดิ์ ตั่นไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติ เสพย์ธรรม

  • นิตยา ทวีกิจการ

  • ไมตรี ทั่วด้าว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p77

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มันสำปะหลัง สารอิเล็กโตรไลต์ในเซลล์ไฟฟ้า

  • เซลล์ไฟฟ้า ทำจากมันสำปะหลัง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหาค่าความต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม อะลูมิเนียมและแกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้า และใช้รากสะสม 4 ชนิดคือ มันสำปะหลัง หัวไชเท้า หัวมันแกว และหัวมันเทศ ในสภาพต่าง ๆ กัน 4 สภาพ เป็นสารอิเล็กโตรไลต์คือรากสะสมทั้งหัว รากสะสมป่น กากของรากสะสม และน้ำที่คั้นได้จากรากสะสม แล้วเลือกขั้วไฟฟ้าพร้อมด้วยชนิดและสภาพของรากสะสมที่ให้ความต่างศักย์สูงสุดไปใช้งาน โดยคำนึงถึงความสะดวกและประหยัดด้วย ผลปรากฏว่ามันสำปะหลังในสภาพมันสำปะหลังป่น และน้ำที่คั้นได้จากมันสำปะหลัง เมื่อใช้แมกนีเซียมและแกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้า ให้ค่าความต่างศักย์สูงสุดเท่ากับ 1.47 โวลต์ ส่วนหัวไชเท้าพบว่าน้ำที่คั้นได้จากหัวไชเท้าเมื่อใช้แมกนีเซียมและแกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้า ให้ค่าความต่างศักย์สูงสุดเท่ากับ 1.21 โวลต์ ส่วนหัวมันแกวพบว่าน้ำที่คั้นได้จากหัวมันแกว เมื่อใช้แมกนีเซียมและแกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าให้ค่าความต่างศักย์สูงสุดเท่ากับ 1.22 โวลต์ ส่วนหัวมันเทศ พบว่าน้ำที่คั้นได้จากหัวมันเทศ เมื่อใช้แมกนีเซียมและแกรไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้า ให้ค่าความต่างศักย์สูงสุดเท่ากับ 1.21 โวลต์ ดังนั้นจึงเลือกใช้รากสะสมชนิด "มันสำปะหลัง"ไปทำเป็นสารอิเล็กโตรไลต์ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี และเพื่อความสะดวกจะเลือกใช้มันสำปะหลังป่น สำหรับขั้วไฟฟ้าควรใช้ แมกนีเซียมและแกรไฟต์ แต่เพื่อความสะดวกและประหยัดอาจเลือกใช้ สังกะสีและแกรไฟต์แทน แม้จะเป็นคู่ที่ให้ความต่างศักย์ 0.81 โวลต์ เพราะหาได้ง่าย ราคาถูกเนื่องจากสามารถนำมาจากถ่านไฟฉายที่ผ่านการใช้งานมาแล้วได้ นอกจากนี้ยังได้นำมันสำปะหลังและขั้วไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ มาศึกษาต่อไปพบว่าน้ำหนักของสารอิเล็กโตรไลต์ ขนาดของขั้วไฟฟ้า ความเข้มข้นของสารอิเล็กโตรไลต์และความเก่าใหม่ของขั้วไฟฟ้า ล้วนไม่มีผลต่อความต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้า