โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความสามารถของพริกไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Aspergillus flavus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนตรี ธนะกมลประดิษฐ์

  • สุวิชญ์ บุญชัยยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พริกไทย

  • เชื้อรา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อรา Aspergillus เป็นเชื้อราที่พบมากในธัญพืช สร้างสารอะฟลาทอกซินที่เป็นพิษต่อมนุษย์และจัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงได้คิดหาวิธีที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus และจากการศึกษาพบว่าพริกไทยเป็นพืชที่มีสารที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้หลายชนิด จึงได้ทำการศึกษาชนิดและความเข้มข้นระดับต่าง ๆ ของพริกไทยในอาหารเลี้ยงเชื้อและการนำพริกไทยมาปนกับเมล็ดธัญพืชที่มีเชื้อราว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้หรือไม่ จากผลการทดลองพบว่า พริกไทยสามารถต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราได้โดยเฉพาะพริกไทยขาวและอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเข้มข้นของพริกไทยสูงสามารถต้านการเจริญเติบโตได้ดี ส่วนเมล็ดธัญพืชที่มีการปนเปื้อนของเชื้อราถ้านำมาเก็บบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเข้มข้นของพริกไทยป่นสูง เชื้อรายังสามารถเจริญบนเมล็ดได้ดี แต่การกระจายของสปอร์บนอาหารที่มีพริกไทยจะต่ำกว่าอาหารที่ไม่มีพริกไทย หากเก็บเมล็ดธัญพืชปนกับพริกไทยเม็ดบนอาหารเลี้ยงเชื้อจะพบว่าพริกไทยนั้นมีเชื้อราขึ้นอยู่ด้วย