โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาพฤติกรรมและการดำรงชีวิตของกุ้งกุลาดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรพล อร่ามรัศมีกุล

  • อภินันท์ ตั้งเจริญบำรุงสุข

  • เชาวลิต เคลือบอาบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p64

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมและการดำรงชีวิตของกุ้งกุลาดำ และศึกษาว่าการถ่ายน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งหรือไม่ โดยได้นำลูกกุ้งกุลาดำมาเลี้ยงในตู้ทดลองขนาด 0.75 ตารางเมตร จำนวน 2 ตู้ โดยใส่ลูกกุ้งกุลาดำตู้ละประมาณ 200 ตัว ใช้เวลาในการศึกษาพฤติกรรมและการดำรงชีวิตของกุ้งกุลาดำตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2535 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 รวมระยะเวลา 2 เดือนครึ่ง โดยตู้แรกเปลี่ยนน้ำทุก ๆ สัปดาห์ ตู้ที่ 2 เปลี่ยนน้ำทุก ๆ 2 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าตู้ที่ 1 มีการเจริญเติบโตเร็วกว่าตู้ที่ 2 แสดงว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยครั้งมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง