โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแปรงลบกระดานไร้ฝุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรศักดิ์ นาคปรีชา

  • บุญฤทธิ์ แก้วมูล

  • ปินธุรัตน์ ตาศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีระศักดิ์ เกษร

  • พงศธร ประเพชร

  • พรรณิภา โคตรชมภู

  • วารี วันอุทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงปัญญา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชอล์ก

  • ฝุ่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นชอล์กจากการลบด้วยแปรงลบกระดานไร้ฝุ่นและแปรงธรรมดา วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กล่องอะลูมิเนียม แผงรังผึ้ง ใยสังเคราะห์ สวิทซ์ปิดเปิด มอเตอร์ดูดอากาศ จากนั้นนำวัสดุกล่าวมาประกอบเพื่อทำเป็นกล่องเก็บฝุ่นแล้วนำมาเปรียบเทียบกับแปรงลบกระดานธรรมดากับปริมาณฝุ่นชอล์กที่ชั่งน้ำหนักได้ ผลการทดสอบพบว่าปริมาณฝุ่นชอล์กหลังจากการชั่งพบว่าปริมาณฝุ่นที่ชั่งได้จากแปรงลบกระดานไร้ฝุ่นจะมีมวลน้อยกว่าฝุ่นชอล์กจากการลบด้วยแปรงลบกระดานธรรมดา ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นชอล์กที่ตกตามพื้นห้องเรียนซึ่งอาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นชอล์กได้