โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมตะไคร้หอมไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริญทัศน์ เนตรสุวรรณ

  • ภูพันธ์ พิมพิสุทธิ์

  • วศิน ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรศักดิ์ เกสร

  • ประสบ คงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงปัญญา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะไคร้

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการทดลองศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้าน และนำมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ หรือนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ และหาวิธีการใช้สมุนไพรในการไล่ยุง ซึ่งต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องครีมสมุนไพรไล่ยุง มีขั้นตอนที่ศึกษาทั้งหมด5ขั้นตอนคือ ตอนที่1 เปรียบเทียบหาสมุนไพรที่สามารถไล่ยุงได้ ตอนที่2 การหาอัตราส่วนผสมระหว่างพาราฟินกับวาสลีน ตอนที่3 การหาอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันสกัดตะไคร้หอมกับครีม ตอนที่4 เปรียบเทียบความสามารถในการไล่ยุงกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ตอนที่5 การนำครีมสมุนไพรที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาเรื่องนี้ จะได้นำประโยชน์จากการศึกษาไปใช้ในการป้องกันการถูกยุงกัดและการถูกรบกวนจากยุงได้ และยังสามารถนำสมุนไพรมาก่อให้เกิดรายได้