โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้มีผลต่อการกำจัดหนอนแมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรศยา จำนองวุฒิ

  • โชติรัตน์ ธานีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา เส็นบัติ

  • ทาริกา พิทักษ์วงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำส้ม การทดลอง

  • หนอนแมลงวัน การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้มีผลต่อการกำจัดหนอนแมลงวัน โดยศึกษาน้ำส้มควันไม้จาก 3 ชนิด ได้แก่ ไม้ไผ่ ไม้ยางพารา ไม้สะเดาช้าง ที่ความเข้มข้น 1, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ณ เวลา 15, 25 และ 35 นาทีที่ทำการกำจัดหนอนแมลงวัน พบว่าน้ำส้มควันไม้มีผลต่อการกำจัดหนอนแมลงวันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ โดยที่น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากไม้ไผ่ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ณ เวลา 35 นาที มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนแมลงวันได้ดีที่สุดคิดเป็น 13.33 ± 1.53 ตัว น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากไม้ยางพาราที่มีความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ณ เวลา 35 นาที มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนแมลงวันได้ดีที่สุดคิดเป็น 16.00 ± 2.65 ตัว น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากไม้สะเดาช้างที่มีความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ณ เวลา 35 นาที มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนแมลงวันได้ดีที่สุดคิดเป็น 16.67 ± 2.08 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำส้มควันไม้ที่ได้และอัตราการตายของหนอนแมลงวันจากความเข้มข้นที่ดีที่สุดของน้ำส้มควันไม้แต่ละชนิด พบว่าน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพาราและสะเดาช้างมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนแมลงวันดีที่สุดคิดเป็น 16.00 ± 2.65 และ 16.67 ± 2.08 ตัว ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม้ยางพาราจะให้ปริมาณน้ำส้มควันไม้มากกว่าไม้สะเดาช้าง