โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตากผ้าอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลย์ชนิต อาญา

  • จานิศา เครือทอง

  • วิชุพร จันทร์ประดับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องตากผ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องตากผ้าอัตโนมัติขึ้นเพื่อสนองความต้องการและคลายความกังวลใจเรื่องเสื้อผ้า โดยเครื่องตากผ้าอัตโนมัติ มีส่วนประกอบที่มีในบ้านเรือน ประยุกต์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในโครงงานนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในด้านควบคุมการทำงานของมอเตอร์ การทำงานของเซ็นเซอร์แสงแดดและน้ำฝน ผู้จัดทำได้ ศึกษาการเขียนโค้ดบังคับผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสิ่งประดิษฐ์โดยทำการทดสอบ ประสิทธิภาพหลายครั้งปรับปรุงแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจ ใช้งานได้ประมาณ 95% ทั้งด้านการปรับปรุงโปรแกรมเซ็นเซอร์ และการรับน้ำหนักผ้าที่อาจมีข้อจำกัดประมาณ 15 กิโลกรัมแล้วแต่ชนิดของผ้า